Att skapa ansvarsfrihet genom att skylla på andra

This page is a sub-page of our page on Political Modeling.

///////

Utan personligt ansvar: Det enda vi vet är att när något går fel under denna pandemi, så är det någon annans fel.

• IVO:s rapport den 24 november 2020 om den myndighetsbeslutade avlivningen av äldre på s.k. “äldreboenden”.

Nej, vi sysslar inte med aktiv dödshjälp.
KOMMENTAR: Nej, ni sysslar inte med aktiv dödshjälp – men det borde ni nog göra. Aktiv dödshjälp kräver nämligen inte bara samtycke utan framför allt en aktiv önskan att få dö från den som det gäller. Det som vissa läkare sysslar med verkar snarare vara en form av myndighetsbeslutad avlivning, där äldre människor ordineras palliativ vård utan samtycke från vare sig de själva eller deras anhöriga. Det brukar ibland påpekas att den största skillnaden mellan läkare och veterinärer är att inom veterinärmedicinen betraktas avlivning som en behandlingsmetod. Det har ju även framförts från vissa håll att “män är djur” och det verkar som om vissa läkare har tagit till sig av detta budskap och har börjat agera som veterinärer och därmed behandla äldre människor som djur. Deras agerande verkar vara grundat på att eftersom vi inte har möjlighet att vårda alla så gäller det att få de bortvalda att “dö undan i tysthet” utan att vare sig de själva eller deras anhöriga är medvetna om vad som faktiskt händer.
Göran Rosenberg: De gamla och Sverige
Eftersom äldre (människor) uppenbarligen inte har samma (människo)värde som andra så borde vi börja agera som i t.ex. Nederländerna och Schweiz och införa aktiv dödshjälp. I brist på detta gäller det att (i god tid) försäkra sig om att den dag man inte längre kan torka sig själv där bak så har man i alla fall tillgång till en överdos av sömnmedel.

///////

The sub-pages of this page are:

Från Allmän Välfärd till Värdebaserad Vård

///////

Related KMR-pages:

Large Bureaucracies – How they really work

///////

Other relevant sources of information:
=======
Out of the Belly of Hell – covid-19 and the humanisation of globalization, by Anthony Barnett in memory of Julian Perry Robinson, all the victims of COVID-19 and their families.
=======
Twitterstorm – alltså ett gäng oinsatta gaphalsar?

///////

Nyckelbegrepp:

Funktionell dumhet: En stor efterfrågan inom många företag
Ansvarsfrihet
Inkompetens
Agnotologi = Kulturell produktion av ignorans

In English:

Agnotology

///////

Books:

The Republican War on Science by Chris Mooney, 2005.
• The Stupidity Paradox: The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work,
by Mats Alvesson and André Spicer, Book Review by Anna Lynskey, March 3, 2007.

///////

Musik (med tillämpliga metaforer):

Another One Bites The Dust by Queen, 1980

///////

Strategiskt viktiga informationskällor:

Nationellt:
Nationell plan för pandemisk influensa – med underlag för regional och lokal planering, Socialstyrelsen, Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2009.
Influensa A(H1N1) 2009– utvärdering av förberedelser och hantering av pandemin, Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap och Socialstyrelsen, ISBN: 978-91-86585-84-6, februari 2011.
Beredskapsplanering för pandemisk influensa, Socialstyrelsen ISBN 978-91-87169-97-7. Publicerad på www.socialstyrelsen.se, december 2012. Reviderad april 2015 enligt följande: Bilaga 5 har reviderats med helt ny text. Bilaga 8 har tillkommit.

Region Stockholm :
Några klipp ur den generella krishanteringsplanen för Region Stockholm
[Källa: Håkan Lindberg]:

Krishanteringssystemet bygger på ett underifrånperspektiv som utgår från lokal nivå till regional och central nivå. Åtgärder som vidtas inför störningar i den normala fredsverksamheten hanteras, varefter kompletterande åtgärder planeras för allvarliga händelser i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap (krig). Systemet bygger på tre viktiga grundprinciper:

Ansvarsprincipen som innebär att den som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar vid allvarliga händelser och under höjd beredskap.
Likhetsprincipen vilken innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt det är möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.
Närhetsprincipen som innebär att samhällsstörningar ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

2.2.1 Geografiskt områdesansvar
Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på regional nivå. Kommunerna har motsvarande ansvar på lokal nivå. Det geografiska områdesansvaret innebär ett ansvar att samordna arbetet mellan olika aktörer i krishanteringssystemet, både i planeringen av länets krisberedskap och när allvarliga händelser inträffar. Länsstyrelsen ska bidra till att skapa en gemensam regional lägesbild samt stödja och samverka med berörda aktörer utan att överta aktörernas ansvar för ledning. Länsstyrelsen ska också rapportera händelseutvecklingen i länet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

2.2.2 Sektorsansvar
Landstinget (numera regionen) har ett regionalt sektorsansvar för hälso- och sjukvård, smittskydd, kollektivtrafik och tandvård. Landstinget är även regionplaneorgan vad gäller användningen av mark- och vattenområden.

2.2.3 Generell förmåga
Kriser ställer ofta krav på samverkan och det svenska systemet för krisberedskap bygger därför på tre grundförmågor. Grunden för samhällets krishanteringsförmåga, och därmed landstingets (numera regionens), skall vara en generell förmåga att hantera samhällsstörningar, oavsett hur de ser ut. Den förmåga som ska byggas upp består av tre viktiga delar:
Förmåga att samordna, leda och informera vid allvarliga händelser (krishanteringsförmåga). I begreppet krishanteringsförmåga ingår kunskapsuppbyggnad, ledningsorganisation, robust tekniskt ledningsstöd och samverkan med övriga aktörer inom krishanteringssystemet.
Förmåga att genomföra operativa insatser (operativ förmåga).
Förmåga att motstå störningar i samhällsviktig infrastruktur (robusthet).
Landstinget (numera regionen) ska även ha en grundläggande förmåga till civilt försvar och har ett lagstadgat ansvar att vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap.

Länkar:
Vårdgivarguiden/Kunskapsstöd/Smittskydd
Beredskap inför en befarad influensapandemi Planering för SLL
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Vad händer om det blir en kris: Tre grundprinciper
Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser– en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd
Plan Krisberedskap Stockholms läns landsting
Regional Katastrofmedicinsk beredskapsplan för Stockholms läns landsting

///////

Sund med förnuft: Smittskyddsråd mot Covid-19 av Gunnar Carlsson

1. Undvik att vara nära andra människor. Basera eventuella närkontakter på en bedömning av coronastatus,
exponeringstid, avstånd och aktivitet.
2. Gå inte in i utrymmen där det nyligen kan ha befunnit sig många människor per kubikmeter rumsvolym.
Exempel: Mötesrum, hissar.
3. Använd underarmens ovansida om du plötsligt behöver greja runt i ansiktet.
En sådan rutin minskar behovet av att jämt och ständigt rengöra händerna.

Punkterna bygger på följande antaganden:
• Mindre än 20% av befolkningen svarar för mer än 80% av smittan.
• En stor del av smittan kan härröra från symptomfria smittbärare.
• En signifikant del av smittan är aerosolbunden.
• Några enstaka virus kan ha råkat hamna på fingrarna.
• Immuniteten är ca 20% och antikropparna kan ha relativt kort varaktighet.

Eller för att sammanfatta:
• Alla människor man träffar på kan vara smittbärare.

Några exempelsituationer:
• Att bara möta personer gående torde vara ofarligt, så länge ingen nyser, hostar, snörvlar, fräser ur ena näsborren eller lägger en snorloska.
• Att andas ytligt istället för djupt kan vara klokt om man befinner sig i en risksituation.
• Att sitta mittemot någon vän på krogen i två timmar kan vara riskabelt, om vännen ifråga är (omedveten) smittbärare. Observera att även immuna personer (och andra asymptomatiska) kan sprida smitta, dock inte lika mycket som en som är på väg att insjukna i Covid (presymptomatisk).
• Munskydd minskar risken för smittöverföring mellan individer som inte kan upprätthålla säkerhetsavstånd. Exempel: Kollektivtrafik; släktträffar inomhus.
• Det är ibland svårt att uppfatta vad personen bakom skyddsglaset (i t ex butiken) säger – men gör då inte misstaget att luta er fram och åt sidan för att mötas ansikte mot ansikte precis utanför glaskanten.
• Om man ska konversera en lomhörd är det tveksamt om tvåmetersregeln är tillämplig – i vart fall inte om man därmed tvingas skrika hela tiden. Ett optimeringsproblem.
• Partyn där 15-20 personer trängs en hel kväll i en liten lokal är antagligen en av de värsta klustersmittsituationerna.
• Välventilerade lokaler med högt i tak är att föredra, framför det motsatta.
• Tvätta händerna noggrant om du tänker använda fingrarna för att göra rent i näsborrarna. Se till att hålla naglarna kortklippta, och rengör noggrant under dem.

///////

Tre grundläggande principer:
Ansvarsprincipen
Likhetsprincipen
Närhetsprincipen

Functional stupidity
Slipping into functional stupidity: The bifocality of organizational compliance

Ramlagar och straffrihet:
Vad är en ramlag?
Ramlag
Fackförbund öppna för straffrihet

Bristen på ämbetsmannaansvar:

Utan personligt ansvar: Det enda vi vet är att när något går fel under denna pandemi, så är det någon annans fel

När togs tjänstemannaansvaret bort?
Ämbetsmannaansvar
Återinförande av tjänstemannaansvar
Riksdagen tillkännager önskan om återinfört ämbetsmannaansvar
Införande av ett modernt ämbetsmannaansvar
“INGEN SÅG DET KOMMA” – Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet
Håkan Boström: Sådana politiker, sådana tjänstemän

Men ännu har ingenting hänt. Det verkar som om det är alldeles för farligt att ta ansvar.
Det kan ju få personliga konsekvenser.

///////

Nationella samordnare som statligt styrmedel
Fichtelius: Vem ska samordna alla 50 nationella samordnare?

Regeringens nationella samordnare (aktuella och äldre, i urval)

• Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare
som vistas tillfälligt i Sverige
• Nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld
• Nationell samordnare i frågor som rör islam och islamism,
• Nationell narkotikasamordnare
• Nationell samordnare mot våld i nära relationer
• Nationell samordnare för varslade
• …
• Nationell bostadssamordnare
• Regeringens samordningsman i regionfrågan
• Samordnare för det svensk-kinesiska miljötekniksamarbetet (MTK)
• Nationell vattensamordnare
• Nationell cancersamordnare
• Samordnare för reglering av Mälarens vattennivåer
• Regeringskansliets internationella miljötekniksamordning (IMT)
• Nationell samordnare för hemsjukvård
• Nationell samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang
• Samordnare för utveckling av de nationella kvalitetsregistren
• Nationell äldresamordnare
• Samordnare för insatser i samband med gruvindustrins expansion
• Hemlöshetssamordnare
• Regeringens särskilda samordnare om medicinsk forskning och nedläggningen av Astra
• Samordnare för statens insatser inom området psykisk ohälsa
• Nationell vårdvalssamordnare
• Naationell Branschsamordnare för digitalisering av ljudradion
• Nationell samordnare för att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet
• Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården
• Nationell samordnare för kvalitet i utbildningen av elever med vissa funktionsnedsättningar
• Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
• Nationell samordnare för den sociala barn och ungdomsvården
• Samordnare för ökat kommunalt flyktingmottagande
• Nationell miljömålssamordnare för näringslivet
• Statlig samordnare för Bromma flygplats
• Nationell samordnare för life science
• Nationell samordnare för flodvågskatastrofen 2004 i Sydostasien
• Nationell samordnare för ökad samverkan kring unga som varken studerar eller arbetar
• …
• Samordnare med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet
• Vaccinsamordnare


///////

Fakta: Regeringen har valt att “förlita sig” på framförallt Folkhälsomyndigheten när det gäller strategin för bekämpning av coronaviruset. Politikerna arbetar idag med att stifta ramlagar som överlämnar ansvaret för utförandet av de intentioner som uttrycks i lagarnas “ramar” till myndigheter av olika slag. Samtidigt har ämbetsmannaansvaret hos dessa myndigheter tagits bort (1 januari 1976) vilket gör det i stort sett omöjligt att utkräva straffrättsligt ansvar av en myndighet som inte lever upp till “ramarna” i lagarna.

Systemfelet i den svenska förvaltningsmodellen: Bo Rothstein är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har länge forskat kring politiska institutioners kvalitet, social tillit, korruption och välfärdspolitik. Han är förvånad över att ingen tar ansvar för vad som hänt på äldreboendena.

Krav på kommission om döda på äldreboenden, av Bo Rothstein, 6 maj 2020.

– Alla springer ifrån ansvaret, trots att många äldre har fått sätta livet till, säger han. […] Enligt Rothstein visar det som skett på äldreboendena på ett svårartat systemfel i den svenska förvaltningsmodellen. Trots att vissa offentliga verksamheter kan vara rent livsavgörande för medborgarna, där utrymmet för misslyckanden är noll, utövas makt utan att det finns möjlighet till ansvarsutkrävande.

– Det här visar att Folkhälsomyndigheten inte förstår hur svensk förvaltning fungerar. Det var känt väldigt tidigt hur farligt det här är för äldre, men ändå kom det inga tydliga propåer om att personalen behöver nödvändig skyddsutrustning och utbildning. Hade det gjort det så är jag övertygad om att kommuner och privata vårdgivare tagit detta ad notam, eftersom de annars riskerat att bli stämda för att inte ha följt arbetsmiljölagen, säger Rothstein.

Han anser att Folkhälsomyndigheten inte heller förstått hur äldreomsorgen fungerar med många timanställda som får ta en ekonomisk smäll om de ska följa myndighetens rekommendationer att stanna hemma om de känner sig sjuka.

Den stora bristen i den svenska förvaltningsmodellen är inte att vi har självständiga myndigheter och saknar ministerstyre, enligt Rothstein. Problemet är att ansvarsutkrävandet försvinner ute i producentledet, där myndighetsutövningen faktiskt sker.

– Det finns också en väldig obalans i systemet. Personalen har ett mycket starkare skydd än medborgarna. Om personal blir sjuk eller dör på grund av smittan, kan det bli en rättssak om fel har begåtts. De kan via sina fackförbund stämma arbetsgivaren för att man inte följt myndigheternas anvisningar. Vad ska de äldre göra om de blir smittade? Här finns en svår brist i ansvarsutkrävande. I en demokrati måste medborgarnas rättigheter komma före producenternas, säger Bo Rothstein.

Ingen tar ansvar för vad som hänt inom äldreomsorgen. Folkhälsomyndigheten säger att det inte är deras ansvar utan hänvisar till att det är en kommunal angelägenhet. Och kommunerna och de privata vårdgivarna säger att de bara följt gällande lagar och regler.

SKRs oreglerade makt: Bo Rothstein är också mycket kritisk till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) agerande. – Det har ju framkommit att SKR agerat mot fyra myndigheter för att få dem att tona ned kraven på skyddsutrustning för personal i äldreomsorgen. Den makt SKR fått är mycket tveksam. SKR är i huvudsak en tjänstemannastyrd organisation. Medborgarna kan inte rösta bort de politiker som sitter där, eftersom de är indirekt valda, och tjänstemännen har inget tjänstemannaansvar som offentliganställda har, framhåller Rothstein. – SKR är ju en privat organisation och då kan man ju fråga sig om de ska ha det inflytande de har. I det här fallet kan det ju ha kostat rätt många liv, säger Bo Rothstein. [Svenska Dagbladet 6 maj 2020]

Hypotes: Detta glapp i det svenska ansvarsutkrävandet kommer att leda till att ingen kommer att ställas till ansvar för coronapandemins härjningar i Sverige – även om man inrättar den kommission om coronakatastrofen på svenska äldreboenden som Bo Rothstein har krävt.

Därmed kommer coronakatastrofen att sälla sig till Estoniakatastrofen (1994) och tsunamikatastrofen (2004) där stuprören mellan myndigheter verkar ha bidragit till att inget ansvar har utkrävts och inga lärdomar för framtiden tycks ha dragits.

///////

Öppet tillgängliga artiklar och videoklipp:

2008:
Agnotologi – kulturell produktion av ignorans

2016:
Från censor till avfälling

2017:
Google and Facebook can’t just make fake news disappear

2018:
Stockholmsvården är en borgerlig katastrofzon
Konsulternas och korruptionens parti
Marknaden skiter faktiskt i de sjuka
Toppmoderaten måste få sparken för Nya Karolinska
Dödens väntrum är deras affärsidé
Svenska värderingar slutar i rent hyckleri
En skalpell i girighetens språkfigurer
Svensk demokrati har blivit en låtsasbubbla
Folkrörelse + politik = lösningen?
Stridsskrift av klass: Kapitalet, Överheten och Vi Andra
Den offentliga vården dör framför våra ögon
Vårdens nya överklass struntar i patienterna

2019:
Var finns politikerna som lyssnar på folket?
Jo, ökad omfördelning ger minskad fattigdom
Ny forskning: Så styr miljöaktivister kommunerna inifrån
De rika måste betala för sina stora utsläpp
Svenska kapitalister är världens lataste
Vem är det som inte tar hand om våra äldre?
Agnotology and Epistemological Fragmentation
Hyrpersonal håller på att knäcka svensk vård
Varning för fler Nya Karolinska ute i landet
Konsulterna: Sjuka affärer på Nya Karolinska
S har blivit ett parti för de rika i Sverige
FN varnar för moderat politik
Kapitalet har aldrig haft så mycket makt
Nya Karolinska-haveriet sprids som en sjukdom
54 vårdare på ett halvår – det är ren misshandel
”Välfärd bör lyda under offentlighetsprincipen”
Funktionell dumhet: En stor efterfrågan inom många företag
Någon bör skaka galler efter NKS
Så tjänar Moderaterna på att förstöra vården

Januari 2020:
”Att vara vänster är att veta vad höger är”
Pengaregnet över de rika gynnar V och SD
Vissa blir rika av försämrad vård
“Att sätta kommunen på kartan” – 11 skräckexempel på svenskt skatteslöseri
Vårdkaoset har byggt ett raseri

Februari 2020:
Kasta ut HR-chefen – plocka in sköterskan
Vilket nyliberalt lik är det vi ska begrava?
Frågetecken kring svensk virusberedskap
Förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket

Mars 2020:
Sverige vägrar se kriser – förrän läget är extraordinärt
Myndigheterna i förarsätet för svensk coronapolitik
Pandemiplaner saknar krav på skyddsutrustning
Vårdhjältar i dag – uppsagda i morgon
Larm om akut brist på skyddsutrustning
Staten måste överleva – inte bara företagen
Munskydd inte med i regionernas nya riktlinjer
Fältsjukhusen som försvann
Det bästa vaccinet verkar vara pengar
Sverige monterade ner sin egen välfärd

April 2020:
I ert Sverige är vi inte rustade för kriser
Ge oss bättre krisledning – MSB klarar inte trycket
Ett långt farväl till globaliseringen
Sverige gör stora fel i kampen mot corona
Vem får bära hundhuvudet när pandemin summeras?
SL måste agera mot spridningen i Järva
Otryggheten för våra äldre har normaliserats
Låt innerstadens tomma bussar trafikera Järva
Politisk dumhet gör att äldre kan dö av corona i onödan
Folkhälsomyndighetens tre avgörande misstag
“En rejäl myndighetsskandal” – Kommunal rasar efter SVT:s avslöjande
Kommunernas intresseorganisation fick myndigheter att tona ned munskyddskrav
Intern strid om krav på munskydd – skarpt expertutlåtande raderades
Låt corona punktera myten om Lyxfällan

Maj 2020:
Smusslande byråkrater är ett hot mot demokratin
Sverige släpar hopplöst efter i smittbekämpningen
• Timvikarier vågar inte säga nej – det är väl poängen?
Striden om munskydden går vidare:
Arbetsmiljöverket överklagar domen om äldreboendet Serafen

Krav på kommission om döda på äldreboenden
Är personal i äldrevård inte värda smittskydd?
• Sverige har blivit idioten som gör allt i sista stund
Bristerna inom äldrevården beror på politiska val
Äntligen övervakad
Sluta att frottera er med lobbyister i hemlighet
Det Reinfeldt gjort borde vara olagligt
Ska jag riskera mitt liv för Malmös budget?
Munskydd riskerar att bli en falsk trygghet
Vi får inte ”vårda ihjäl” demenssjuka åldringar
Annika Lindes skarpa kritik: Skyller på varandra
======
Why do some COVID-19 patients infect many others, whereas most don’t spread the virus at all?
=======
Ska någon skämmas är det Hallengren – inte Läckberg
Fegt att ducka om döden inom äldreomsorgen
Kritiken: ”Tegnells ord är inte Guds lag”
Med Svenonius blir det fler nationella nödlägen
”De näst intill avlivar de gamla”
SVT-Granskning – Striden om Munskydden
Liknande dödstal på äldreboenden varje år
Till sist har världen förstått: det är nåt särskilt med oss
Alla skyller på alla – ingen tar ansvar för äldredöden
Dags att ni erkänner misstagen, politiker
Äldreplatserna har halverats: ”Alarmerande”
Är Sverige fullt av småpåvar?
Experten: Det är dags att trycka ner smittan
Semester hemma för ”Europas mobboffer” – Inget direktflyg från Sverige till Cypern
Målet: Tona ner döden på våra äldreboenden
När Lena Hallengren talar uppstår en göl av tomhet
Bakslaget: Trots löftet – färre testas för corona
Tegnell om att trycka ner smittan: Inte genomförbart
Nej, vi sysslar inte med aktiv dödshjälp

KOMMENTAR: Nej, ni sysslar inte med aktiv dödshjälp – men det borde ni nog göra.
Aktiv dödshjälp kräver nämligen inte bara samtycke utan framför allt en aktiv önskan att få dö från den som det gäller. Det som vissa läkare sysslar med verkar snarare vara en form av myndighetsbeslutad avlivning, där äldre människor ordineras palliativ vård utan samtycke från vare sig de själva eller deras anhöriga. Det brukar ibland påpekas att den största skillnaden mellan läkare och veterinärer är att inom veterinärmedicinen betraktas avlivning som en behandlingsmetod. Det har ju även framförts från vissa håll att “män är djur” och det verkar som om vissa läkare har tagit till sig av detta budskap och har börjat agera som veterinärer och därmed behandla äldre människor som djur. Deras agerande verkar vara grundat på att eftersom vi inte har möjlighet att vårda alla så gäller det att få de bortvalda att “dö undan i tysthet” utan att vare sig de själva eller deras anhöriga är medvetna om vad som faktiskt händer.
Göran Rosenberg: De gamla och Sverige
Eftersom äldre (människor) uppenbarligen inte har samma (människo)värde som andra så borde vi börja agera som i t.ex. Nederländerna och Schweiz och införa aktiv dödshjälp. I brist på detta gäller det att (i god tid) försäkra sig om att den dag man inte längre kan torka sig själv där bak så har man i alla fall tillgång till en överdos av sömnmedel.

Kritiken: Kommunerna glömdes bort – fler dog
Italienska attacken efter Anders Tegnells uttalande
Förtjänar Folkhälsomyndigheten folkets förtroende?
90 procent av alla döda i covid-19 över 70 år
Det är som om Tegnell aldrig har hört ordet ”årsrik”
Ilskan mot Hallengren: ”Otroligt respektlöst”
Tidigare statsepidemiolog: Det fanns ingen strategi för äldrevården
Politiker insåg inte att de skrotade pandemilagren
Felaktig organisation grund till tragedin inom äldrevården
Regeringen klarar inte att skydda våra äldre
Vi struntar i våra gamla – det är ju sanningen
Myndigheten ville slippa ”svår debatt” om munskydden – framgår av raderat mejl
Generaldirektören om kravet på att hon ska få sparken: ”Tråkigt”
Förtroendet för regeringen störtdyker: ”En ny signal”
Grälet om testerna trappas upp – Löfven slår tillbaka
Kritiken: Misstaget som spred smittan
Malmö lärde av Stockholms dödliga misstag
Vi mötte tyvärr inte corona tillsammans
Vi är tusentals som aldrig tycks bli friska – hjälp oss!
Prata med varandra – och öppna gränserna
Förvirringen är total – vem bestämmer över Sverige?
Nej, Sverige var inte smartare än alla andra
Värdet av en åldrings liv
Mejl avslöjar ministrarnas dubbelspel om testningen
Larmet från SÖS: Coronasjuka riskerar smitta andra patienter

Juni 2020:
Ett knapptryckarkompani som avskyr att ta ansvar
Skånes politiker tog bort krav på beredskapslager
Marknaden löste inte våra problem
Minskad insyn hos Folkhälsomyndigheten
Moderater spårar dina sexpartners – men inte coronasmittade
Förra test-samordnaren slutsats: Sverige måste testa bredare
Folkhälsomyndigheten trollar med truten
Viruset fick döda fattiga och gamla – Corona påminner om samhällets brister
Tjänstemannaansvar hade behövts i krisen
Visst kan ekonomin gå som tåget efter krisen
Felprioriteringarna riskerar människoliv
Är bojkott av medier okej om moderater gör det?
Blodgrupp kan påverka mottaglighet för corona
Björn Olsens ilska: ”Det är ju patetiskt”
Testkoordinatorn om varför hon slutade: ”Hade inte det mandatet”
Alla verkar inte förstå att ett nödläge kräver snabba fötter
Vad alla måste förstå om äldreomsorgen
Förtroendet för regeringen och Folkhälsomyndigheten rasar i ny undersökning
Kritiken: Allt fler aldre körs till akuten – i onödan
Det räcker nu – avsätt Tegnell och Hallengren
Demonstrationerna är rent vansinne
“INGEN SÅG DET KOMMA” – Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet
Detta är en kris – inte en valrörelse
Låt mig få dö – det är lika viktigt som att rädda liv
Göran Rosenberg: De gamla och Sverige
På den finska sidan växer hatet: ”Slå larm om ni ser svenskar”
Vi borde be de äldre om ursäkt
Ni bluffade – Sveriges beredskap var inte god
En tung, tung kväll för Stefan Löfven
Partiledarnas ilska efter Ebba Busch uttalande: ”Det är direkt stötande”
Alf Svenssons corona-pik till efterträdaren Ebba Busch
Jonas Sjöstedt vann debatten – ska fira med körsbärsjuice
Tysk karantän införs för resenärer från Sverige
Med berått mod lät KD smittan spridas?
Vi granskar krisen från vårt håll – underifrån
Regeringen har abdikerat
En regering ska styra, inte samordna
Kristerssons självbild lurar inget vårdbiträde
Slottner, tomma ord om äldreomsorgen
Smittskyddslagen bär också en vinröd tröja
Hallengrens vändning om coronatesterna: ”Aldrig varit ett mål”
Sen pandemin slog till kan vi inte värja oss längre
Politiker rasar mot Åkessons och Buschs coronakritik
Klassklyftan dödar även utan corona
Nu måste vi börja bekämpa rikedom
=======
Up to 45 percent of SARS-CoV-2 infections may be asymptomatic
=======
”Har partibok” – Åkesson dömer ut generaldirektörer
Bolund: ”Tveksamma” coronabeslut i grannländer
Låt inte S komma undan med sin mörkläggning
Varför vägrar du införa munskydd, Tegnell?
Wold och Olsen går emot Tegnell: ”Ingen andra våg”
Rika bidragstagare tär på vår ekonomi
Gunnar Wetterberg: Desperationen lyser igenom, Liberalerna
Löfven slår ifrån sig coronakritiken: ”Inte sämsta statistiken”
Kurser i handtvätt räddar inte våra äldre
Skärp er – vi riskerar våra liv för er skull
Corona bakom ny mystisk sjukdom bland barn och ungdomar
Avgörande frågan hänger i luften efter ”Agenda”
Ökad smittspridning bland unga i Skåne – kopplas till studentfirande
Sverige sluter sig – när öppenhet är som viktigast
”Plötsligt framstår Sverige som Gökboet”
Äldrevården är en falsk förklaring till dödstalen
=========
Is the K number the new R number? What you need to know
=========
Vården larmar: Ökad smittspridning bland unga efter studentfirande
Låt Sverige slippa fler paniklagar
COVID-19 case clusters offer lessons and warnings for reopening
Rent genant hur illa vi klarat testningen
‘We managed to flatten the curve’ – Interview with Sweden’s Foreign Minister Ann Linde at Deutsche Welle / Conflict Zone, 18 June 2020, YouTube.
Svenonius beredskap räckte bara i fyra dagar
Moderaterna flyr sitt ansvar i krisen igen
Svenskskräcken i Danmark fortsätter
R-talet i Tyskland ökar – fördubblats på två dygn
Sjukvården nära bristningsgränsen i Gällivare
Stora underhållsstopp planeras trots utbrottet
Överläkaren om hur vården prioriterar: det är en lögn
Ett magplask av utrikesministern
Ann Linde: Kunde uttryckt mig mer ödmjukt
Ann Linde låter som en obstinat populist
Jo, Ann Linde, Coronan är ett VM och Sverige spelar i lingonserien
Kapitalägare måste betala coronanotan
New York Times om Sverige: En pariastat
Ni gör så att vi förlorar stoltheten till vårt jobb
KOMMENTAR: Det är oerhört viktigt att så många som möjligt som arbetar inom vården förlorar stoltheten i sina jobb eftersom morderaternas privatiseringsstrategi av vården bygger på att alla som jobbar inom den publika vården får det sämre och sämre. Sedan kan man lögnaktigt klaga på den dåliga kvaliteten i den publika vården (som man själva är ansvariga för) och därigenom öppna för att ‘lösa’ problemet genom privatisering och införa värdebaserad vård som på Nya Karolinska. Principen är: har du råd får du vård.
Mer om denna privatiseringsstrategi – från allmän välfärd till värdebaserad vård – finns på webbsidan: • Slakten på den allmänna välfärden
P.S: En del av den avskedade vårdpersonalen kommer säkert att erbjudas anställning inom de privata vårdföretagen så småningom, men om denna kommer att känna någon stoltet över sina nya privata jobb – det är en annan femma.
Stefan Einhorn: 5 000 döda kan inte längre förklaras bort
Sommar i P1 med Anders Tegnell
Tegnells sommarprat avslöjar grupptänkandet
Förstår inte M varför folk är så upprörda?
Regeringen lyssnade inte på äldreforskarnas varningar
Lena Hallengrens besked är för vagt
Ska vi ha svensk strategi inom fler dödliga områden?
Adam Cwejman: Så tappade vänstern förnuftet
Experter: Därför kastar regeringen Tegnell framför bussen
DN Debatt. ”Hur nära dödshjälp har coronavården av äldre varit?”
Kusligt hur viruset avslöjar vår svaghet: Usla arbetsvillkor hotar EU:s öppenhet
Internationell uppståndelse kring Tegnells sommarprat
Därför sprids coronaviruset i kluster
Forskare: Därför riskerar Sverige få vaccin sist
Tommy Körberg rasar mot artistkollegornas agerande: ”Lämna tillbaka pengarna”
Anders Tegnell: Ska smittspåra mer aktivt
Veckopanelen Special: Den underliga våren 2020
Hultqvist: så här skapas fascistiska stämningar
Sverige har svikit de verkliga samhällsbärarna
Corona härjar bland fattiga – rika klarar sig
De utsatta som hastas förbi i Tegnells sommarprogram
Stötande att sätta politiker i coronakommissionen
Juristexperten: ”Svenska politiker dåliga på att ta ansvar”
Att begränsa antalet döda är ditt jobb, Tegnell
=======
HYPOTES: “Det är den bristande flexibilitet som FHM uppvisat som har lett till att dödssiffran i Sverige i dag ligger över 5 000” skriver de 23 forskarna, och finner detta obegripligt. Jag tror att en av orsakerna till detta kan vara det faktum att det var Anders Tegnell som, i sin dåvarande roll som avdelningschef på Smittskyddsenheten, var huvudförfattare till rapporten Nationell plan för pandemisk influensa – med underlag för regional och lokal planering som Socialstyrelsen publicerade i maj 2009. Sveriges coronastrategi har i allt väsentligt byggt på att viruset covid-19 uppför sig som ett influensavirus av typ Sars eller Mers. Det var t.ex. till helt nyligen enligt FHM meningslöst med smittspårning eftersom “vi har en allmän smittspridning i samhället”. Att covid-19 har visat sig spridas genom s.k. klusters har i det längsta förnekats av FHM trots att bevisen för detta har hopat sig under våren. Se t.ex.
=======
Why do some COVID-19 patients infect many others, whereas most don’t spread the virus at all?
=======
Is the K number the new R number? What you need to know
=======
Det är endast några dagar sedan (den 27 juni) som Tegnell deklarerade att “vi ska börja smittspåra mera aktivt”. Det verkar som om FHM till sist har förstått att vi har att göra med en smitta som sprids genom klusters. Det är lätt att fastna i ett tänkande som tidigare har varit framgångsrikt. Man brukar tala om framgångsfällan: “nothing fails like success”. Detta är antagligen en viktig orsak till att Sverige verkar sitta i sista vagnen vad gäller bekämpningen av coronapandemin.

Whole-town study reveals more than 40% of COVID-19 infections had no symptoms
=======
Främst arbetare och fattiga skulle dö – det visste alla
Corona visar bristerna i svensk äldreomsorg
Smittan slog ner som en bomb – 29 döda på äldreboende
Hur lite är en äldre människas liv värt?

Juli 2020:
Managing COVID-19 spread with voluntary public-health measures: Sweden as a case study for pandemic control
Låt inte regeringen komma undan även i nästa kris
Regeringen skulle öva – valde bort äldreboenden
Aktuellt 2 juli 2020
Skyll covid-döden i förorten på den svenska kulturen
Som att de döda har sig själva att skylla
Varför har våra liv prioriterats så lågt?
Någon måste också sätta planerna i verket
Sverige ses som högriskland – nekas fritt resande
Att se äldreomsorgens brister räcker inte
Svenskskräcken bland norrmännen
S har anammat högerns mytologi
239 forskare anklagar WHO: Ignorerade risk
Pensionärernas ilska – blir utan coronapengar
Elitforskarna som fick lämna FHM bryter tystnaden: Blev olyckligt
Arbetarklass – en dold riskgrupp för covid-19

=======
A DEADLY POLICY:
Whistleblower M.D. – Sweden Refusing Oxygen to Older Patients on YouTube
Läkare kräver syrgas till äldre – ”tusentals kan räddas”
Dr John Campbell and me, Dr. Whistleblower on YouTube
Moteld från det politiskt korrekta etablissemanget:
Dr Whistleblower and Nurse Truth. Del 1 – Myten om senocid i Sverige
=======

FHM försöker dölja sitt misslyckande
Så ska Sverige dra lärdom av pandemin
Generella bedömningar gavs för äldre covidsjuka
Äldre har gått miste om tillräcklig covidvård
Moderaterna bygger problem, inte lösningar
En perfekt ekonomisk storm hotar de över 60
Angreppet på svenska strategin: ”Inga vinster”
Vi kan inte säga att vi gjorde så gott vi kunde
Vår skuld till de äldre är enorm
KOMMENTAR: Jag brukade vara människa men nu är jag bara brukare. Den 1 januari 1992 genomfördes den s.k. ädelreformen i Sverige och kommunerna blev ansvariga för äldreomsorgen. Hur många sporthallar har kommunerna sedan dess byggt av pengar som tagits från omsorgen om de ‘ädla’? Det borde vara enkelt att upprätta statistik över detta och därigenom sätta inte bara kommunerna – utan även de kommunala prioriteringarna – “på kartan.” Coronapandemin har gjort det tydligt att människovärdet i Sverige har ett bäst-före datum. Människovärdet upphör den dag man övergår från att vara människa till att vara “brukare.”
WHO medger att nya bevis pekar mot luftburen smitta
Vad betyder det om coronaviruset är luftburet?
EU:s coronastöd en dimridå – för att rädda euron
Skatt på arv och gåvor ger ökad tillväxt
Seniorer måste få vara med i mediesamhället
Trängsel riskerar att öka smittspridningen
Stockholm är en pinsam snyltare
Den svenska coronastrategin tecken på totalitär utveckling
Stockholmarna behöver paus från Svenonius
Läkare kritiserar bedömning om god virusberedskap
”Regeringen blundar för fakta om äldreomsorgen”
De superrikas ovanliga vädjan: ”Höj skatten för oss”
Jag har varit en god samarit – nu ska jag bli snuskigt rik!
The SARS-CoV-2 Transcriptional Metabolic Signature in Lung Epithelium
Förtur till äldreboenden för trångbodda? Oseriöst, L!
Sluta peka finger åt resenärer när tågen är fulla
Svårt sjuka borde få välja sin död
87 debattörer: Sverige har föråldrad syn på dödshjälp
Sverige får inte låta euron krascha
Håkan Boström: Ett EU i flera steg är bästa lösningen
Kasta in EU-handduken och bilda ny frihandelsunion
Nu byggs superstaten
Sveket mot landets äldre är dubbelt
Professorn: ”1 000 äldre har dött i onödan”
Alla är vinnare i EU:s krisfond – utom Europa
”Sverige tycks inte förbereda sig”
Sommar i P1 med Björn Olsen,
Överläkare, professor i infektionssjukdomar.
”Nu har vinden vänt och hatkörerna tystnat”
Vårdpersonalen har redan ställt sina krav, L
Debate: Is there a ‘sect’ around Sweden’s coronavirus strategy?
Obegripliga inslaget i kampen mot pandemin
Det är skamligt att ni låtit de gamla dö av corona

Coronakrisen fastnar i byråkratiska geggan
Krävs det 5 700 döda för att ni ska se felen?

///////

Prenumerationslänkar:

https://www.svd.se/funktionell-dumhet–ett-maste-for-karriarister-idag
https://www.svd.se/orovackande-etisk-glidning-i-coronatider
https://www.svd.se/installning-i-sverige-de-bast-anpassade-overlever
https://www.svd.se/hundratals-samlas-pa-sergels-torg
https://www.svd.se/positiv-aldrerapport-trots-corona-inte-sant
https://www.svd.se/hantera-coronakrisen-som-en-munk
https://www.svd.se/nar-forbudssverige-blev-det-oansvariga-landet
https://www.svd.se/trump-big-tech-och-den-besvarliga-demokratin
https://www.svd.se/pandemier-uppstar-val-inte-bara-av-en-slump
https://www.svd.se/darfor-kan-covid-19-bli-spiken-i-eurons-kista
https://www.svd.se/ar-pandemin-spiken-i-kistan-for-vast
https://www.svd.se/ta-det-kinesiska-sakerhetshotet-pa-allvar
https://www.svd.se/svenskhopp-i-viruskampen-tva-miljarder-vaccin-nasta-ar
https://www.svd.se/forbered-er-pa-det-varsta–spelet-bakom-coronastrategin

///////

Socialminister Lena HallengrenSocialdepartementet

///////

Coronavirusutbrottet 2020 i Sverige

///////

Svenska aktörer inom äldreomsorgen:

• SS = SocialStyrelsen
(The National Board of Health and Welfare)

• MSB = Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(ASPP = The Authority for Social Protection and Preparedness)

• FHM = FolkHälsoMyndigheten
(PHA = The Public Health Authority of Sweden)

• IVO = Inspektionen för Vård och Omsorg
(ICW = The Inspection for Care and Welfare)

• AMV = ArbetsMiljöVerket
(WEA = The Work Environment Authority)

• SKR = Sveriges Kommuner och Regioner
(SMR = Sweden’s Municipalities and Regions)

• K = Kommuner
(M = Municipalities)

• L = Landsting
(CC = Country Councils)

• R = Regioner
(R = Regions)

• PA = Privata Aktörer
(PA = Private Actors)

• M = Myndigheter
(A = Authorities)

• ÄB = ÄldreBoenden
(NHE = Nursing Homes for the Elderly)

• SB = Särskilda Boenden
(SA = Special Accommodations)

• HT = HemTjänster
(HS = Home Services)

• KÄB = Kommunal ÄldreOmsorg
(MCE = Municipality-operated Care for the Elderly)

• PÄB = Privata ÄldreBoenden
(PCE ) Privately-operated Care for the Elderly)

• LSH = LandstingsSjukHus
(RH = Region-operated Hospitals)

• PSH = Privata SjukHus
(PH = Privately-operated Hospitals)

• LS = Länsstyrelser
(CAB = County Administrative Boards)

///////

Länk till Conzillakartan: Att skapa ansvarsfrihet (genom att skylla på andra):
http://www.conzilla.org/people/amb/politics/presentation/contextmap#-a9e800a1724c860b0849fe

///////

Att skapa ansvarsfrihet (genom att skylla på andra):
Att skapa ansvarsfrihet (genom att anklaga andra)

Att skapa ansvarsfrihet (Lotta Gröning 1):
Att skapa ansvarsfrihet (Lotta Gröning 1)

Att skapa ansvarsfrihet (Lotta Gröning 2):
Att skapa ansvarsfrihet (Lotta Gröning 2)

Att skapa ansvarsfrihet (Lotta Gröning 3):
Att skapa ansvarsfrihet (Lotta Gröning 3)

Alla skyller på alla – ingen tar ansvar för äldredöden

Att skapa ansvarsfrihet (Bo Rothstein 1):
Att skapa ansvarsfrihet (Bo Rothstein 1)

Att skapa ansvarsfrihet (Bo Rothstein 2):
Att skapa ansvarsfrihet (Bo Rothstein 2)

Att skapa ansvarsfrihet (Bo Rothstein 3):
Att skapa ansvarsfrihet (Bo Rothstein 3)

Att skapa ansvarsfrihet (Bo Rothstein 4):
Att skapa ansvarsfrihet (Bo Rothstein 4)

Krav på kommission om döda på äldreboenden

/////// version 2

Att skapa ansvarsfrihet (genom att skylla på andra v2)
Att skapa ansvarsfrihet (genom att anklaga andra v2)

Att skapa ansvarsfrihet (Lena Hallengren 1):
Att skapa ansvarsfrihet (Lena Hallengren 1)

Att skapa ansvarsfrihet (Maja Fjaestad 1):
Att skapa ansvarsfrihet (Maja Fjaestad 1)

/////// version 3

Att skapa ansvarsfrihet (genom att skylla på andra v3):
Att skapa ansvarsfrihet (genom att anklaga andra v3)

/////// version 4

Att skapa ansvarsfrihet (genom att skylla på andra v4):
Att skapa ansvarsfrihet (genom att anklaga andra v4)

/////// version 5

Att skapa ansvarsfrihet (genom att skylla på andra v5):
Att skapa ansvarsfrihet (genom att anklaga andra v5)

/////// version 6

Att skapa ansvarsfrihet (genom att skylla på andra v6):
Att skapa ansvarsfrihet (genom att anklaga andra v6)

/////// version 7

Att skapa ansvarsfrihet (genom att skylla på andra (baslager) v7):
Att skapa ansvarsfrihet (genom att anklaga andra (baslager) v7)

///////

Att skapa ansvarsfrihet genom att skylla på andra (Baslager + Lager 1) v7):
Att skapa ansvarsfrihet genom att anklaga andra (Baslager + Lager 1) v7)

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Bo Rothstein 1):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Bo Rothstein 1)

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Bo Rothstein 2):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Bo Rothstein 2)

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Britt Peruzzi 1):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Britt Peruzzi 1)

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Anders Wimo och Bengt Winblad 1):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Anders Wimo och Bengt Winblad 1):

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Anders Wimo 1):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Anders Wimo 1)

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Anders Wimo 2):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Anders Wimo 2)

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Anders Wimo 3):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Anders Wimo 3)

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Bengt Winblad 1):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Bengt Winblad 1)

///////

Kommuner som minskat antalet platser både i hemtjänsten
och i särskilda äldreboenden
:
Kommuner som minskat antalet platser både i hemtjänsten och i särskilda äldreboenden

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Britt Peruzzi 2):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Britt Peruzzi 2)

Äldreplatserna har halverats: ”Alarmerande”

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Peter Kadhammar 1):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Peter Kadhammar 1)

När Lena Hallengren talar uppstår en göl av tomhet

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Peter Kadhammar 2):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Peter Kadhammar 2)

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Peter Kadhammar 3):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Peter Kadhammar 3)

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Peter Kadhammar 4):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Peter Kadhammar 4)

///////

Att skapa ansvarsfrihet v7 (Peter Kadhammar 5):
Att skapa ansvarsfrihet v7 (Peter Kadhammar 5)

///////
///////

Svenska aktörer inom äldreomsorgen:

SS = SocialStyrelsen
MSB = Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
FHM = FolkHälsoMyndigheten
IVO = Inspektionen för Vård och Omsorg
AMV = ArbetsMiljöVerket
SKR = Sveriges Kommuner och Regioner
K = Kommuner
L = Landsting
R = Regioner
PA = Privata Aktörer
M = Myndigheter
ÄB = ÄldreBoenden
SB = Särskilda Boenden
HT = HemTjänster
KÄB = Kommunal ÄldreOmsorg
PÄB = Privata ÄldreBoenden
LSH = LandstingsSjukHus
PSH = Privata SjukHus
LS = Länsstyrelser

///////
///////

Länk till Conzillakartan: Corona tidslinje:
http://www.conzilla.org/people/amb/politics/presentation/contextmap#-71968c4a172571204d0

///////

Corona tidslinje (utan metadata):
Corona tidslinje (utan metadata)

///////

Corona tidslinje (FHM – Ansvar 1):
Corona tidslinje (FHM - Ansvar 1)

///////

Corona tidslinje (FHM – Beredskap 1):
Corona tidslinje (FHM - Beredskap 1)

///////

Corona tidslinje (Regeringen – Beredskap 1):
Corona tidslinje (Regeringen - Beredskap 1)

///////

Corona tidslinje (Händelse 1):
Corona tidslinje (Händelse 1)

///////

Corona tidslinje (Händelse 2):
Corona tidslinje (Händelse 2)

///////

Corona tidslinje (Socialstyrelsen – Kartläggning 1):
Corona tidslinje (Socialstyrelsen - Kartläggning 1)

///////

Corona tidslinje (Händelse 3):
Corona tidslinje (Händelse 3)

///////

Corona tidslinje (Regeringen – Samhällsfarlig sjukdom 1):
Corona tidslinje (Regeringen - Samhällsfarlig sjukdom 1)

///////

Corona tidslinje (Regeringen – Beredskap 2):
Corona tidslinje (Regeringen - Beredskap 2)

///////

Corona tidslinje (FHM – Risknivå 1):
Corona tidslinje (FHM - Risknivå 1)

///////

Corona tidslinje (Händelse 4.1):
Corona tidslinje (Händelse 4.1)

///////

Corona tidslinje (Händelse 4.2):
Corona tidslinje (Händelse 4.2)

///////

Corona tidslinje (FHM – Risknivå 2):
Corona tidslinje (FHM - Risknivå 2)

///////

Corona tidslinje (Händelse 5):
Corona tidslinje (Händelse 5)

///////

Corona tidslinje (Regeringen – Allmän avrådan om inrikes resor 1):
Corona tidslinje (Regeringen - Allmän avrådan om inrikes resor 1)

///////

Corona tidslinje (Socialstyrelsen – Utbyggnad av intensivvårdsplatser 1):
Corona tidslinje (Socialstyrelsen - Utbyggnad av intensivvårdsplatser 1)

///////

Corona tidslinje (Regeringen – Lista över åtgärder 1):
Corona tidslinje (Regeringen - Lista över åtgärder 1)

///////

Corona tidslinje (Regeringen – Lista över åtgärder 2):
Corona tidslinje (Regeringen - Lista över åtgärder 2)

///////

Corona tidslinje (FHM – Den svenska strategin 1):
Corona tidslinje (FHM - Den svenska strategin 1)

///////

Corona tidslinje (Regeringen – Utbildning och åtgärder gällande övriga samhället 1):
Corona tidslinje (Regeringen - Utbildning och åtgärder gällande övriga samhället 1)

///////

Corona tidslinje (FHM – “Dag noll uppnådd” 1):
Corona tidslinje (FHM - "Dag noll uppnådd" 1)

///////

Corona tidslinje (Regeringen – Allmänna sammankomster 1):
Corona tidslinje (Regeringen - Allmänna sammankomster 1)

///////

Corona tidslinje (FHM – Allmänna rekommendationer 1):
Corona tidslinje (FHM - Allmänna rekommendationer 1)

///////

Corona tidslinje (FHM – Riskgrupper 1):
Corona tidslinje (FHM - Riskgrupper 1)

///////

Corona tidslinje (Region Stockholm – Irene Svenonius vaknar):
Corona tidslinje (Region Stockholm - Irene Svenonius vaknar)

///////

/////// Work in progress:

The table below is taken from our page on Global Warming
and will be adapted to the Swedish handling of the corona pandemic.

Actors —-> Word and Deeds:

\, \langle \, P_{oliticians} \, \vert \, \vert \, W_{ords} and D_{eeds} \, \rangle \, =
  ACTIONS \rightarrow
ACTORS \, \downarrow \,
words deeds references
scientists scientists modeling scientists reporting scientists summarizing
technologists  technologists modeling  technologists reporting  technologists summarizing
investorists  investorists modeling  investorists reporting  investorists summarizing
economists economists modeling economists reporting economists summarizing
politicists politicists modeling politicists reporting politicists summarizing
journalists journalists modeling journalists reporting journalists summarizing
activists activists modeling activists reporting activists summarizing

///////

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *