The Knowledge Management Research Group

Conzilla - en Begreppsbrowser

En begreppsbrowser är ett överblicksskapande kunskapshanteringsverktyg (knowledge management tool). Det har uppfunnits av Ambjörn Naeve som leder Knowledge Management Research (KMR) gruppen på CID. Verktyget underlättar organisation och presentation av elektroniskt förmedlad information på ett antal olika sätt. Den grundläggande idén är att tydliggöra skillnaden mellan sammanhang och innehåll i olika begrepp. Därigenom kan man studera innehållet utan att förlora överblick över sammanhanget.

Varje begreppssammanhang beskrivs med hjälp av en s.k. sammanhangsskarta (context-map), där man grafiskt representerar olika samband mellan begrepp, t.ex. med hjälp av det framväxande standardspråket för begreppsmodellering, som kallas UML.

Sammanhangskartor skapar överblick och ger en helhetsbild av sammanhangen. Begreppen (och begreppsrelationerna) i kartorna kan sedan fyllas med innehåll, som dessutom kan betraktas ur olika aspekter med hjälp av s.k. aspektfilter.

Inom KMR gruppen utvecklas sedan tre år en första prototyp av begreppsbrowser som kallas Conzilla. Programmet, som är skrivet i Java och bygger på XML, kan fritt laddas ner från Conzillas hemsida.

$LinkAlt
Fig. 1. Högerklicka på Shared-Interactive-Mathematics-Learning-Environments och välj View -> Intro Detta öppnar det gula innehållsfönstret till höger. Dubbelklick på CyberMath-lecture startar en streamad videopresentation om CyberMath.
$LinkAlt
Fig. 2. Presentationen innehåller en bandad föreläsare med tillhörande powerpoint-bilder.
$LinkAlt
Fig. 3. Högerklicka på Shared och välj View -> Contacts. Dubbelklick på Videocafé startar applikationen CUseeMe.
$LinkAlt
Fig. 4. CuseeMe etablerar en personlig kontakt inuti Conzilla. Den övergripande pedagogiska principen är att inga “svåra” frågor kan besvaras på ett automatiserat sätt. I själva verket är det precis då frågorna bryter ramarna för den förprogrammerade lärmiljöstrukturen som den djupare delen av läroprocessen börjar.
No comments
Enter your comment:

Author: