Related online material


My books

  • Hult, J., Hållfasthetslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1966.
  • Hult, J., Problemsamling i Hållfasthetslära, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1966.
  • Kittel, C., Introduction to Solid State Physics, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, Second Corrected Printing, 1967 (1953, 1956, 1966), Library of Congress Catalog Card Number: 66-21055.
  • Samnegård G., (Ed.), Formelsamling i Hållfasthetslära, Sjätte omarbetade upplagan, Publikation nr 104, Institutionen för Hållfasthetslära, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm, 1966.


Page last modified by May 05, 2005, at 02:34 PM