Related online material

  • ...

My books

  • Dorn, W. S., Greenberg, H. J., Mathematics and Computing: with FORTRAN Programming, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1967, Library of Congress Catalog Card Number: 67-19940.
  • Ehrnst, F., Matematik för reallinjens matematiska gren, Almqvist & Wiksell / Gebers Förlag, Stockholm, 1961.
  • Hedström, Rendahl, Ekbom, Algebra och Geometri 1 - För realgymnasiets två första ringar, Tionde upplagan, Svenska Bokförlaget Bonniers, Stockholm, 1962.


Page last modified by May 05, 2005, at 02:34 PM